XRF - Röntgenfluorescens

Med vår XRF utrustning säkerställer vi att våra återvunna råmaterial håller sig under de gränsvärden för tungmetaller och de typer av bromerade flamskyddsmedel, som fastläggs i RoHS direktivet (2011/65/EC).

Vi kan analysera både förekomst och hur mycket av nedan tungmetaller och nedan typer av bromerade flamskyddsmedel, som finns i ett råmaterial:

  • Kvicksilver (Hg)
  • Kadmium (Cd)
  • Bly (Pb)
  • Sexvärt krom (Cr6+)
  • Polybromerade bifenyler (PBB)
  • Polybromerade difenyletrar (PBDE).

Vi kan därigenom uppfylla RoHS-Direktivet (2011/65/EC).