Kvalitet & Miljö

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

Att kunna skapa nöjda kunder genom att leverera material med rätt kvalitet är den bästa garantin för vår egen utveckling.

Polykemi är sedan 1994 kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 9001. Det innebär att vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta våra kunders behov. Vi arbetar aktivt med de interna arbetssätten, bland annat för att minska kostnader så vi kan leverera så kostnadseffektivt material som möjligt.

Kvalitetscertifikaten för Polykemi Group finns att hämta här  →

En vision för Polykemi Group är att vi vill uppfattas som ”World Class” av våra kunder. Detta beskrivs i vår kvalitetspolicy, tillsammans med hur vi ska förverkliga det. Sammanfattningsvis innebär det bland annat att alla medarbetare bidrar genom engagemang, delaktighet och hög serviceanda där kunderna är i fokus. Detta är ett personligt ansvar och ett sätt att tänka som bygger på Polykemi koncernens företagskultur och dess värderingar. Ytterligare information om våra medarbetares roll i företaget finns i vår hållbarhetsredovisning.

Vår kvalitetspolicy finns här:

Kvalitetspolicy


Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Att ständigt arbeta med att minska vår miljöpåverkan är en självklar del i det dagliga arbetet.

Polykemi Group har sedan 1998 en miljöcertifiering enligt ISO 14001. Certifieringen styr övergripande hela vårt miljöarbete och vi driver ett antal olika projekt för att ständigt utveckla och minska vår miljöpåverkan.

Miljöcertifikaten för Polykemi Group finns att hämta här  →

Att visa hänsyn mot miljön är för Polykemi Group mer än att endast följa lagar och förordningar. Det är idag en självklar del i det dagliga arbetet. Vi strävar alltid efter att utveckla och producera olika typer av hållbara och miljöanpassade plastmaterial. Förutom att minska energiförbrukningen i vår produktion så arbetar vi med att välja den bästa transportlogostiken för att kunna minska CO2 utsläppen för våra externa transporter.

Dessa mål och förbättringar inom miljöområdet sammanfattas i en miljöpolicy som hela Polykemi Group arbetar aktivt med att realisera. Varje år redovisas detta arbete tillsammans med annan miljöprestanda i en miljörapport för Polykemi Group.

Vår miljöpolicy finns här: 

Miljöpolicy

Vår senaste miljörapport finns här:

Miljörapport 2022

Våra äldre miljörapporter finns här:


Arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001

Arbetsmiljöcertifikaten för Polykemi Group finns att hämta här  →

Vår arbetsmiljöpolicy finns här: 

Arbetsmiljöpolicy