Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Polykemikoncernen (nedan ”Polykemi” eller ”Företaget”) behandlar personuppgifter.

Det är Företagets målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Polykemis integritetspolicy syftar till att beskriva hur vi arbetar för att i enlighet med GDPR behandla dina personuppgifter. Policyn beskriver vilka uppgifter företagen samlar in, i vilket syfte de används och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Polykemi AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker i enlighet med GDPR. Genom att godkänna policyn när du lämnat uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Nedan följer även de åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter och information om hur du kontaktar oss om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter.

När samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att samlas in i samband med följande aktiviteter:

 • Affärsuppgörelser och beställningar
 • Ekonomisk administration
 • Marknadsföring och försäljning
 • Rekrytering och anställning
 • Anlitande av externa resurser
 • Samarbete med Företagshälsovården
 • Besök på någon av Polykemi koncernens hemsida
 • E-post

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en nu levande fysisk person. Den information som samlas in och behandlas om dig omfattar sådan information som du själv lämnar till Polykemi. Sådan information innefattar bland annat:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Bild och video
 • Annan liknande personlig information om dig som Polykemi får del av inom ramen för Avtalet.
  (sammantaget härefter ”personuppgifter”).

Vilket är vårt syfte med behandlingen och på vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Polykemi behandlar dina uppgifter i följande syfte och på följande lagliga grunder:

Personuppgift

Ändamål

Laglig grund

Lagringstid

För- & Efternamn
Personnummer
E-post
Telefonnummer
Adress
Kontonummer
Anställningsnummer
Närmsta anhörig

Ingående & uppfyllelse av anställningsavtal

Avtalets fullgörande

Fram tills upphörandet av anställningen eller enligt gällande preskriberingsregler & gällande lagstiftning

Bild & Video

Marknadsförings-åtgärder, bl.a. publicering på sociala medier, hemsida och i personaltidningen

Samtycke

Så länge samtycket inte återkallas

Epost

Skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring

Intresseavvägning

Fram tills upphörandet av affärsrelationen eller enligt gällande preskriberingsregler

Epost, telefonnummer & befattning

Kontakt för orderläggning, beställningar, transportinformation och teknisk support

Avtalets fullgörande

Fram tills upphörandet av anställningen, eller enligt gällande preskriberingsregler & gällande lagstiftning

 

Ytterligare behandling och insamling av samtycke

För det fall Polykemi behöver behandla Personuppgifterna för något annat ändamål än vad som anges ovan kommer Polykemi att informera dig om detta genom att uppdatera denna policy.

Om Polykemi t.ex. skulle komma att behandla personuppgifterna för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer Polykemi även att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas. Samtycke till sådan behandling är helt frivillig.

Hur delar vi informationen som vi samlat in?

Polykemi kommer att lämna ut sådana personuppgifter till tredje part som Polykemi enligt lag är skyldig att lämna ut. Polykemi kommer även att lämna ut information till tredje part vilken är nödvändig för att uppfylla  affärstransaktionen, såsom exempelvis till transportbolag.

Utöver vad som har angetts ovan kan Polykemi komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för att exempelvis följa ett domstolsbeslut/myndighetsbeslut eller andra legala skyldigheter, samt för att skydda rättigheter, egendom eller för att värna om säkerheten för Polykemi samt dess koncernbolag eller annan.

Polykemi kommer alltid att sträva efter att begränsa tillgång till personuppgifter enligt ovan samt endast dela information som skäligen behövs för att mottagarna ska kunna fullgöra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Polykemi kommer även kräva av mottagare av personuppgifter enligt ovan att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och tillämplig lag, samt (ii) inte använder eller avslöjar dina personuppgifter i något annat syfte än det syfte de lämnats ut för.

Överföringar till tredje land

Polykemi kan komma att överföra personuppgifter till tredje land (d.v.s. ett land utanför EU/EES).

Säkerhet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Företaget har därför infört de säkerhetsåtgärder som anses behövas för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis finns alla dina personuppgifter sparade i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Det är viktigt för oss att informationen om våra intressenter är skyddade. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter. Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter vilka är av integritetskänslig karaktär, såsom exempelvis personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar från det att incidenten upptäcktes.

Rätt till tillgång, rättelse mm.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter Polykemi behandlar. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt begära att Polykemi raderar vissa eller samtliga personuppgifter. Polykemi kan dock inte radera personuppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling.

Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på intresseavvägning. Efter sådan begäran kommer Polykemi att upphöra med att behandla sådana personuppgifter. Detta såtillvida Polykemi inte kan visa tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandla personuppgifterna vilka väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen upphör eller att juridiska skäl till fortsatt behandling föreligger.

Begäran och klagomål

Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges ovan görs till Polykemi. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande samt skickas till den adress som anges nedan. Du har vidare rätt att närsomhelst vända dig till Polykemi eller till Datainspektionen för att framföra klagomål avseende Polykemis hantering av personuppgifterna.

Lagringsperiod

Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras av Polykemi under den period som krävs för att uppfylla de ändamål som specificeras ovan varefter personuppgifterna kommer att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras beaktar Polykemi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, preskriptionsfrister, myndigheters rekommendationer och branschpraxis. Ytterligare information om hur länge Polykemi avser behandla specifika personuppgifter framgår i Polykemis Arkiveringspolicy som finns att hitta på Polykemis hemsida.

Ändringar

Polykemi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tid, i den utsträckning ändringarna anses vara nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Polykemis webbplats.

En ny version av denna Integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Integritetspolicyn och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder vår webbplats eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. Den vid var tid gällande Integritetspolicyn finns tillgänglig på webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Om att du har några frågor eller om något är oklart i denna policy, vänligen kontakta Polykemi via mailadressen eller telefonnumret nedan.

Personuppgiftsansvarig
Polykemi AB, org.nr. 556114-3461

Postadress
Bronsgatan 8
27139 Ystad Sverige

Telefon: +46 411 170 30

E-post: polykemi@polykemi.se