XRF - Röntgenfluorescens

Med vår XRF-utrustning säkerställer vi att våra återvunna råmaterial håller sig under de gränsvärden som fastläggs i RoHS-direktivet (2011/65/EC) gällande nedan angivna tungmetaller och bromerade flamskyddsmedel:

  • Kvicksilver (Hg)
  • Kadmium (Cd)
  • Bly (Pb)
  • Sexvärt krom (Cr6+)
  • Polybromerade bifenyler (PBB)
  • Polybromerade difenyletrar (PBDE).

Vi kan analysera både förekomst och hur mycket av dessa ämnen som finns i ett råmaterial.

Vi kan därigenom uppfylla RoHS-Direktivet (2011/65/EC).