Hållbarhet - CSR

Hållbarhet – CSR (Corporate Social Responsibility) handlar om företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället.

Polykemis hållbarhetsredovisning

Polykemi Group har redovisat vår hållbarhet sedan 2013 och vi använder oss av GRI (Global Reporting Initiative) standarderna.

Polykemi Groups senaste hållbarhetsredovisning finns här:

Hållbarhet 2021

Polykemi Groups äldre hållbarhetsredovisningar finns här:

Vad innebär CSR? 

Ett företags samhällsansvar och arbete inom hållbarhet handlar till stora delar om att ett företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, både lokalt och internationellt. Detta gäller för områden utöver det som lagen kräver. Hållbarhetsarbetet brukar delas upp i tre dimensioner: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet innebär att produktion av varor och tjänster inte får kompromissa med naturens ekosystem, att naturen måste hinna återskapa de uttagna resurserna.

Social hållbarhet handlar i grunden om företagets samhällsansvar, att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Ett exempel på det är att se till att det finns goda arbetsförhållanden.

Ekonomisk hållbarhet går ut på att företagets verksamheter och utveckling inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Den handlar också om att verksamheten på sikt går med vinst för att kunna överleva.

Polykemis CSR-arbete

Polykemi har sedan 2001 deltagit i olika miljönätverk och CSR-nätverk. Nätverken ger möjlighet att diskutera och utveckla miljö- och hållbarhetsfrågor med andra företag samt få kunskaper och verktyg för det egna CSR- och miljöarbetet.

Samhälle

Polykemikoncernen har en aktiv roll i samhällsdebatten i Ystad. Genom olika forum diskuteras viktiga företagar- och samhällsfrågor tillsammans med andra företagare och kommun- och riksdagrepresentanter. För Polykemi är det viktigt att delta i debatten, både för att kunna påverka men också för att skapa en öppen dialog med en av våra viktiga intressenter – kommunen. Vi har även samarbete med skola där vi kan erbjuda praktikplatser och vi kan även hjälpa till att informera elever om olika yrkesval. Det förekommer även att skolklasser kommer på studiebesök för att se hur vår arbetsplats ser ut.

Närmiljö

Med närmiljö avser vi de företag eller privatpersoner som bor eller vistas nära våra verksamheter. Eftersom vår tillverkningsverksamhet pågår under dygnet runt så är det framförallt tre saker som man kan påverkas av: transporter via lastbilar, buller och plastlukt. För att minimera störningar på vår närmiljö har vi en enskild infartsväg in till Polykemi för lastbilstrafik, när det gäller buller och plastlukt finns det olika kontrollprogram (interna rutiner) som säkerställer att vi ligger inom de givna regler som finns att följa.

Polykemi sponsrar elevers utbildning samt hjälper till med engelsk-undervisning på en privat skola för migrantbarn i närheten av vår fabrik i Kunshan.

Vi sponsrar

Vi har även ett stort ideellt engagemang i det lokala föreningslivet och kulturen. Nedan listas några exempel på Polykemis olika engagemang och monetära sponsringsinsatser inom idrotten:

  • YIF Handboll
  • IK Pandora fotboll
  • Öja FF
  • Hammenhögs IF
  • Charlo, fotbollsflickor
  • GK Splitt
  • Marsvinsholms teatern
  • Solvatten Projektet
  • Hope – samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Entrepreneurs for Good och Barncancerfonden.

Engagemang i lokalsamhället, Kina

I Kina har man ett system som heter Hukou för att bland annat förhindra okontrollerad inflyttning till städerna. Hukou ger rätt till sociala förmåner men oftast bara i det område man är född. Detta innebär att migrantarbetarnas barn inte har rätt till utbildning där föräldrarna arbetar och bor. Som lösning på detta finns det därför privata skolor för dessa barn, men avgifterna är höga och utbildningen uppnår ofta inte samma nivå som statliga skolor. Vi har sedan februari 2012 engagerat oss i Xinkunskolan, en privat skola för migrantbarn som ligger i närheten av vår fabrik i Kunshan. Som en del i detta sponsrar vi elevers utbildning samt hjälper till två gånger i veckan med engelsk-undervisning då det saknas lärare i engelska på skolan.