top of page

Hållbarhet

Vi producerar lokalt och levererar globalt. På samma sätt arbetar vi lokalt med kvalitet och hållbarhet för att nå en större, långsiktig och global effekt.

Vi sänker utsläpp till vardags

En stor del av vårt dagliga arbete handlar om att hjälpa våra kunder att sänka sitt koldioxidavtryck genom att välja ett material som ger upphov till så låga utsläpp som möjligt.

Till grund för de materialberäkningar som gjort vårt utsläppssänkande arbete möjligt, ligger en omfattande livscykelanalys (LCA) som omfattar alla våra produktionsenheter. Analysen gör att vi kan beräkna vad varje enskilt av våra material släppt ut från dess utvinning till dess att det lämnar våra grindar. På det sättet arbetar vi kunskapsbaserat varje dag för att hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck.

Hållbarhetsarbete i tre delar

För oss är hållbarhet en fråga om helhet och för att bidra brett grupperar vi vårt arbete enligt ESG i tre delar: miljöhänsyn, socialt ansvar och företagsstyrning.

Miljöhänsyn

Socialt ansvar

Företagsstyrning

MiIjöhänsyn

Vi vill vara en trygg samarbetspartner för våra kunder, en föregångare i vår bransch och en inspiration för omvärlden. Det gäller både vårt verksamhetsområde och vårt arbete för en hållbar utveckling. Vi arbetar löpande för att kartlägga och utvärdera vår miljöpåverkan, och på samma sätt arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra insatser där vi uppfattar att vi kan göra störst förändringar.

 

Områden vi arbetar aktivt med är:

 • Energianvändning

 • Transporter

 • Återvunna/förnyelsebara material

 • Produktutveckling

 • Produktionsteknisk utveckling

 • Avfall och spill

Hållbarhetsredovisningar

Årligen sammanställer vi vårt hållbarhetsarbete i en hållbarhetsredovisning där vi ger en detaljerad och uppdaterad lägesbild av vårt arbete inom våra aktiva områden. Här beskriver vi de utmaningar vi står inför, de framsteg vi gjort och vilka insatser vi arbetar aktivt med just nu.

Miljöpolicy

Polykemi strävar efter att vara en miljömässigt hållbar aktör genom att minska vår totala miljöpåverkan. Därför arbetar hela Polykemi Group övergripande och kontinuerligt för att använda energi och resurser på ett effektivt sätt.

Vi:

Strävar efter att utveckla den egna produkten (plastråvaran) så att vi kan erbjuda våra kunder material med ett lågt klimatavtryck.

Strävar efter att minska vår interna klimatpåverkan genom att kontinuerligt arbeta med energieffektiviseringar i vår produktionsprocess.

Strävar efter att minska användningen av kemiska ämnen som finns reglerat i lagstiftningen och dess förordningar samt att använda material med så låg miljöpåverkan som möjligt under hela sin livscykel.

Strävar efter att minska vårt spill och vår avfallsmängd och bidra till återvinning och resurseffektivitet.

Strävar efter att välja den bästa transportlogostiken för att kunna minska CO₂e-utsläppen för både externa och interna transporter.

Miljöcertifikat ISO 14001

Samtliga produktionsenheter inom Polykemi Group är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001:2015.

Socialt ansvar

Vi är övertygade om att människor som mår bra, gör bra. Därför arbetar vi för social hållbarhet som arbetsgivare, lokal näringsidkare och aktiv samhällsaktör. Vi arbetar för att stärka våra anställdas förtroende för oss som arbetsgivare, för att öka deras kompetens, trivsel och stolthet hos Polykemi. Vi är medvetna om lokalsamhällets stora och viktiga roll för globala effekter och har en lång tradition av att engagera oss i lokala föreningar och aktivt söka lokala leverantörer och samarbetspartners.

Områden vi arbetar aktivt med är:

 • Arbetsmiljö

 • Kompetensutveckling

 • Jämställdhet och mångfald

 • Socialt engagemang, sponsring av lokala föreningar

 • Lokala inköp och investeringar

Arbetsmiljöcertifikat ISO 45001

Polykemi har certifiering enligt ISO 45001:2018.

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar för att vara en hälsosam och utvecklande arbetsplats som präglas av öppenhet, jämlikhet och respekt.

För oss betyder det att:

Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

Chefer och arbetsledare har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.

Vi utvärderar och riskbedömer regelbundet och vid förändringar, både gällande vår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.

Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.

Arbetsmiljöfaktorer beaktas alltid vid alla typer av inköp.

Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.

Områden vi arbetar aktivt med är:

Minskad hantering av och exponering för kemikalier

Luftkvalitet inomhus

Minskade lyft

Ledarskapsutveckling

Företagsstyrning

Ett gott företagsklimat och en solid ekonomisk grund är förutsättningar för att vi ska kunna vara en pålitlig leverantör, kund, produktutvecklare och arbetsgivare. Vi arbetar för en hälsosam arbetsplats och bransch genom att upprätthålla en god kultur och långsiktiga, ansvarsfulla affärer.

Områden vi arbetar aktivt med är:

 • Ekonomiskt resultat

 • Kund- och leverantörsrelationer

 • Värderingar

 • Antikorruption

Kvalitetsarbete

Vårt mål är att alltid bli bättre. Bättre för våra kunder, samarbetspartners, anställda och för oss själva. För att hela tiden röra oss framåt driver vi ett aktivt kvalitetsarbete.

Centralt för vårt kvalitetsarbete är:

Tydliga mål för vad våra bolag ska prestera.

Kompetenta, ansvarskännande och engagerade medarbetare i målstyrda grupper som arbetar med ständiga förbättringar både lokalt och globalt.

Ett gemensamt kvalitetsledningssystem som bygger på gedigen erfarenhet av att kvalitetssäkra såväl våra tillverkningsprocesser som våra slutprodukter.

Ett dagligt arbete som präglas av viljan att ständigt utvecklas och möta våra kunders krav och förväntningar.

Kvalitetscertifikat ISO 9001

Samtliga produktionsenheter inom Polykemi Group är kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 9001:2015.

Code of conduct

Varje förändring börjar med ett litet steg. Vi tror att kulturen på arbetsplatsen är en viktig del i att utvecklas som verksamhet och att bidra till att enskilda individers utveckling. Genom en gemensam uppförandekod arbetar vi för att vår verksamhet ska genomsyras av socialt ansvarstagande och positiva avtryck.

Vår uppförandekod vilar på fem värderingar. Värderingarna berättar för oss hur vi ska behandla varandra för att skapa ett tryggt arbetsklimat där alla får utrymme att utvecklas och vara den bästa kollegan varje person kan vara.

Värderingarna är:

Affärsmässighet

Ansvar

Respekt

Samspel

Ärlighet

Q&E Coordinator
Chief Quality & Environmental Officer

Jörgen Andersson
+46 411 797 13
jorgen.andersson@polykemi.se 

Kontakta oss

Har du frågor om vårt pågående hållbarhetsarbete eller letar efter tidigare rapporter är du välkommen att kontakta oss.

Visselblåsarfunktion

Vår visselblåsarfunktion finns för att personer i arbetsplatsens direkta närhet ska ha en kanal att anmäla allvarliga missförhållanden och lagbrott som ett sätt att skydda både människor och verksamheter. Anställda, volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare kan använda funktionen utan repressalier. 

En medarbetare som med gott uppsåt rapporterar om allvarliga missförhållanden eller brister inom vår verksamhet ska känna sig trygg i att inte få några negativa påföljder för att ha lämnat informationen. 

 

Brister och oegentligheter kan du informera fin närmsta chef, HR-chef eller ditt fackliga ombud om. 

Allvarliga missförhållanden och lagbrott kan du antingen informera din närmsta chef, HR-chef eller ditt fackliga ombud om, men du kan också använda vår anonyma visselblåsarfunktionen.

 

Visselblåsarfunktionen använder du via e-post till whistleblower@polykemi.se. I den mailfunktionen kan du vara anonym om du vill. 

bottom of page